Työnohjaus


imageTyönohjaus ei ole terapiaa, mutta työnohjauskeskustelu voi olla hyvin terapeuttinen. Tunteiden ilmaisu on tärkeä osa työnohjausta. Tunteiden tukahduttaminen tai muuttaminen toisiksi saattaa muotoutua esteeksi oman ammatillisuuden kehittymiselle ja toisten kohtaamiselle. Se voi olla myös työuupumuksen osasyy. Työyhteisön ihmissuhteet herättelevät tunteiden kerroksellisuutta ja tätä olisi hyvä käsitellä työnohjauksessa niiltä osin, kun se työyhteisöön kuuluu. Työpaikka on työn tekemistä varten ja siellä toimitaan tuntevina ihmisinä.

Työnohjauksessa oleminen on henkilökohtainen oppimisprosessi, jossa ohjattava/ohjattavat tutkivat työnohjaajan avulla omaa työtään, työtehtäviä, niiden vaatimuksia ja kokemuksia työstä. Työnohjaus on ammatillisen kasvun tukemista, omien tunteiden, myös rajojen tutkimista. Työyhteisön toimintatavoissa voi ilmetä rajattomuutta, jos vastuualueet tai työtehtävät eivät ole selkiytyneet riittävällä tavalla. Työpaikka on olemassa yhteistoimintaa varten, työnohjaus yksilöitä varten. Tarvitaan dialogisia suhteita, joissa sekä kuullaan toisia että puhutaan toisille eikä toisista. Dialogisessa suhteessa oma oleminen, sanat sekä puhe vaikuttavat toiseen. Työnohjauskerran tavoitteena on turvallinen, rauhallinen ja kiireetön hetki sekä itsen että toisten kuulemiseen.

Silta

Usein muutos on uhka turvallisuudellemme, koska emme voi tietää, mitä se tuo mukanaan. Viisaassa muutoksen johtamisessa huomioidaan tunteet, koska ne aktivoituvat ensimmäiseksi tuntemattomaan siirtymisessä. Muutosten vaiheiden luettelointi tai sen kertominen, miten eri vaiheissa menetellään, on muutoksen järkiperäistä johtamista eikä tiedon jakaminen synnytä toimintaa. Toimintaa synnyttää tunteiden ja ajattelutavan muutokset. Muuttuneesta ajattelutavasta saattaa olla seurauksena käytöksen muuttuminen. Tunteiden muuttuminen saattaa muuttaa käyttäytymistä vielä enemmän. Aidon muutoksen perusta on uuden oppiminen. Hyvää johtajuutta tukee elinikäinen oppiminen.

Turhautumien ilmaisu on merkki muutostarpeen olemassaolosta. Turhaumassa ei kehittyminen ole mahdollista. Esimiehen tehtävänä olisi kuulla turhaumat ja tutkia itsessään mahdollista jarruttamista muutokselle. Onnistuneessa muutosjohtamisessa organisaation johto kuulee jokaisen työryhmän jäsenen yksilönä, johtaa eri vaiheiden läpi yhteistyössä vahvan ryhmän ja heidän osaamisensa avulla. Muutosjohtamisen prosessi on kuin surutyön tekemistä,  luopumista vanhasta, jotta uuden kehittämiselle tulisi tilaa.

Kukaan ei synny ihmisten johtajaksi, johtajuuden kehittymiseen tarvitaan itsetuntemusta, tunneälyä ja ryhmäilmiöiden tuntemusta. Esimiestyö ihmisten johtamisessa on vaativa ja erityinen tehtävä, jonka tavoitteena on auttaa yksilöä tunnistamaan omia kehitystarpeitaan.